سفر به ژنو _ شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت