دیدار با دانشجویان دانشکده پزشکی شهید بهشتی در سالن غذاخوری