سوابق اجرایی

  • دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور (1380-1376)
  • مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1380-1376)
  • رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1384)
  • مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1387-1384)
  • رئیس هیئت مدیره و دبیرکل انجمن چشم پزشکی ایران (1390 تاکنون)
  • دبیر شورای سیاستگذاری رشته چشم پزشکی (1391-1390)
  • مؤسس مجموعه چشم پزشکی نور (1371)